PeerPep B.V

Peerpep BV is statutair en feitelijk gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 61053627, alwaar deze algemene voorwaarden ook zijn gedeponeerd. Peerpep BV is tevens geregistreerd bij het CBP.

Peerpep BV biedt aan bedrijven en organisaties de koop en/of huur van de zogenaamde PEPs met de bijbehorende software(applicaties) aan. Peerpep BV maakt met haar opdrachtgevers, veelal bedrijven en/of onderwijsinstituten, afspraken over condities die hierbij zullen gelden. De algemene voorwaarden die daarbij van toepassing zullen zijn, worden hieronder vermeld.

TOEPASSELIJKHEID

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; PEERPEP: Peerpep B.V.; Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon of personenvennootschap die partij is of betrokken is bij een in artikel 1.2 genoemde rechtshandeling of handeling, of tot wie een in dat artikel genoemde rechtshandeling of handeling is gericht of van wie een als daar bedoeld verzoek afkomstig is; Website: www.peerpep.com

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, facturen en eventuele overige overeenkomsten, zoals de levering van een bepaald product, tussen PEERPEP en Opdrachtgever. In dat laatste geval wordt waar hieronder gesproken wordt over een dienst tevens gedoeld op de levering of verhuur van een product.

1.3 PEERPEP draagt er zorg voor dat deze Voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever al dan niet in elektronische (digitale) vorm ter hand worden gesteld. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Voorwaarden en de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, door middel van daartoe op de Website beschikbare faciliteiten, en voor de (blijvende) toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

1.4 Onverminderd eventuele voor PEERPEP zelf bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of de Voorwaarden te bewaren, is PEERPEP niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst en/of de Voorwaarden voor de Opdrachtgever te allen tijde toegankelijk te houden.

1.5 Door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden of andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover die door PEERPEP schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke afwijkende of aanvullende bepalingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor dit specifiek, uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

1.6 Door de aanvaarding van de Voorwaarden stemt de Opdrachtgever tevens in met de toepasselijkheid van de Voorwaarden op alle toekomstige overeenkomsten tussen PEERPEP en de Opdrachtgever en op alle aanbiedingen, offertes, (verzoeken tot) leveringen van producten en/of diensten.

COMMUNICATIE

2.1 Iedere communicatie tussen PEERPEP en de Opdrachtgever kan elektronisch plaatsvinden, tenzij de Voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet uitdrukkelijk anders voorschrijft.

2.2 De door PEERPEP opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.

OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van PEERPEP, alsmede alle orders van de Opdrachtgever, zowel schriftelijk als mondeling, binden PEERPEP niet eerder dan vanaf het moment dat er wederzijdse overeenstemming is bereikt tussen PEERPEP en Opdrachtgever op de wijze zoals beschreven in artikel 3.5 hierna.

3.2 Indien een aanbieding of een offerte uit een samengestelde prijsopgave bestaat dan heeft dat niet tot gevolg dat PEERPEP verplicht kan worden om een gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten, tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs te leveren, noch geldt de betreffende aanbieding of offerte automatisch voor – indien van toepassing – aanvullende diensten. Mocht de Opdrachtgever aanvullende diensten wensen, dan zullen deze ook aanvullend in rekening worden gebracht.

3.3 Alle documenten en gegevens, waaronder, kleuren, (technische) beschrijvingen, modellen, foto’s, voorbeelden, tekeningen, data, zoals verstrekt op de website en dergelijke, of anderszins zijn met zorg door PEERPEP vervaardigd/tentoongesteld, doch zijn niet bindend voor PEERPEP en kunnen nimmer worden aangemerkt als een exacte weergave van hetgeen PEERPEP aanbiedt of verplicht is te leveren dan wel te verrichten. Indien een aanbieding of offerte van PEERPEP vergezeld wordt van documenten en gegevens(dragers), zoals bedoeld in dit artikellid, ongeacht of PEERPEP die documenten of gegevens(dragers) zelf heeft gemaakt of dat deze opgesteld zijn door en/of afkomstig van derden, dan verplicht Opdrachtgever zich om deze documenten en gegevens niet te vermenigvuldigen noch aan derden te verstrekken, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe van PEERPEP. Deze documenten en gegevens(dragers) blijven eigendom van PEERPEP respectievelijk van de betreffende derde en dienen op eerste verzoek van PEERPEP aan PEERPEP te worden geretourneerd.

3.4 Indien de Opdrachtgever voor de eerste keer zaken doet met PEERPEP krijgt hij na ondertekening van de overeenkomst voor de eerste orderbevestiging door PEERPEP een klantnummer. De Opdrachtgever dient bij het plaatsen van daaropvolgende orders in beginsel altijd zijn persoonlijke Opdrachtgevernummer te vermelden. Uitsluitend orders met een Opdrachtgevernummer worden door PEERPEP in behandeling genomen, tenzij er nog geen klantnummer is toegekend en de volledige NAW en bedrijfsgegevens op het bestelformulier worden vermeld.

3.5 Overeenkomsten tussen PEERPEP en de Opdrachtgever komen tot stand, indien en zodra PEERPEP een ondertekende offerte (inclusief bijlagen) van Opdrachtgeverretour heeft ontvangen, of – indien dit moment eerder is – als PEERPEP is begonnen met de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot het verrichten van diensten. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven, de toepasselijkheid van de Voorwaarden daaronder begrepen. Voor die werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging aangemerkt.

3.6 PEERPEP behoudt zich het recht voor om te allen tijde opdrachten te kunnen weigeren. Redenen voor het weigeren van een opdracht van de Opdrachtgever vormen altijd een door PEERPEP geconstateerde betalingsachterstand van de Opdrachtgever. Als PEERPEP van het recht een order te weigeren gebruik maakt, zal PEERPEP de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk na de order van de Opdrachtgever te hebben ontvangen, op de hoogte stellen. De Opdrachtgever kan bij PEERPEP, ook via de Website, enkel die diensten afnemen die door PEERPEP zelf via haar Website worden aangeboden.

3.7. PEERPEP heeft het recht om werkzaamheden op het gebied van implementatie, onderhoud of opleiding inzake door haar aan Opdrachtgever geleverde diensten of producten uit te besteden aan (een) gekwalificeerde derde(n), waarna opdrachtgever gehouden zal zijn rechtstreeks te communiceren via deze derde en ook met deze diensten gemoeide kosten op verzoek van PEERPEP via deze derde(n) zullen worden betaald/verrekend.

PRIJZEN

4.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven door PEERPEP in euro’s exclusief omzetbelasting. In geval van verhuur, kan de huurtermijn eenmaal per jaar, telkens per 1 januari, worden verhoogd op basis van de CBS index voor gezinsconsumptie.

4.2 Kennelijke fouten in prijs of omschrijving van een product of dienst zoals vermeld op de Website of elders kunnen door PEERPEP altijd worden gecorrigeerd. Indien de Opdrachtgever evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze overeenkomst alsnog binnen 7 (zeven) werkdagen nadat PEERPEP de betreffende fout aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt, annuleren zonder dat hem daarvoor administratiekosten door PEERPEP worden berekend.

BETALING

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden middels storting of overmaking op een door PEERPEP aangewezen bankrekening binnen 15 (vijftien) werkdagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van PEERPEP aangegeven valutadag wordt aangemerkt als dag van betaling.

5.2 PEERPEP is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling of onmiddellijke contante betaling op het moment van levering van producten en/of het verrichten van diensten te eisen, in welk geval de Opdrachtgever gehouden is daaraan te voldoen.

5.3 De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van PEERPEP, waartoe PEERPEP te allen tijde is gerechtigd, op een door PEERPEP te bepalen wijze onverwijld zekerheid te stellen voor de tijdige en correcte nakoming van zijn verplichtingen.

5.4 PEERPEP is te allen tijde bevoegd aanvullende diensten (of gedeeltes daarvan) afzonderlijk te factureren aan Opdrachtgever. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing voor door PEERPEP verrichte leveringen.

5.5 Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens PEERPEP zonder nadere sommatie of ingebrekestelling terstond opeisbaar, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het door de Opdrachtgever verschuldigde (restant)bedrag gerekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, waarvan een gedeelte van een maand als een gehele maand zal worden gerekend.

5.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door PEERPEP worden gemaakt om tot incasso van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te geraken komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10 (tien) % van de verschuldigde som (met inbegrip van de onder artikel 5.5 genoemde rente), met een minimum van € 150, onverminderd het recht van PEERPEP om de werkelijke kosten te vorderen, indien deze hoger blijken te zijn.

5.7 Alle vorderingen van PEERPEP op de Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, zullen onmiddellijk – zonder nadere sommatie of ingebrekestelling – opeisbaar worden, indien (i) derden rechten pretenderen ten aanzien van eigendommen van de Opdrachtgever, (ii) op diens goederen beslag wordt gelegd, (iii) de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever wordt/is aangevraagd, (iv) de Opdrachtgever een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren, of op andere wijze de indruk wekt insolvabel te (zullen) zijn, of (v) de Opdrachtgever, indien rechtspersoon of personenvennootschap, overgaat tot al dan niet vrijwillige ontbinding of liquidatie van zijn onderneming, de onderneming wordt voortgezet in een andere rechtsvorm of de statutaire of feitelijke vestiging wordt verplaatst naar een ander land, (vi) de directe of indirecte zeggenschap in de Opdrachtgever wordt overgedragen aan een derde, (vii) de Opdrachtgever, indien een natuurlijk persoon, overlijdt, onder curatele of bewind wordt gesteld, of wanneer hij aangeeft dat hij voor een schuldsaneringsregeling in aanmerking wenst te komen, (viii) de Opdrachtgever de rechten uit enige overeenkomst, waarop deze Voorwaarden van toepassingzijn, aan een derde overdraagt, of (ix) de Opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen uit deze Voorwaarden of uit enige overeenkomst met PEERPEP niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan.

5.8 Elke betaling van de Opdrachtgever wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van alle eventueel verschuldigde kosten, dan wel van eventueel verschuldigde rente, en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling iets anders is vermeld.

LEVERTIJD, LEVERING, TRANSPORT EN RISICO

6.1 Overeengekomen levertijden of -data alsmede uitvoeringstermijnen of -data voor het verrichten van diensten zullen in redelijkheid (na ingebrekestelling door Opdrachtgever) door PEERPEP moeten worden nagekomen maar gelden nimmer als een fatale termijn of fatale datum in geval van overmacht zoals beschreven in artikel 11 hierna. Indien de Opdrachtgever nog aan enige verplichting jegens PEERPEP moet voldoen, uit welken hoofde ook, waaronder begrepen vooruitbetaling al dan niet in termijnen, is PEERPEP gerechtigd om haar (af)leveringen van haar diensten op te schorten. Indien een levertijd/-datum of uitvoeringstermijn/-datum voor het verrichten van diensten wordt overschreden omdat de Opdrachtgever geen duidelijke (af)leverings- of andere instructies heeft gegeven of andere gegevens c.q. handelingen vereist voor de aflevering of het verrichten van diensten niet heeft verstrekt c.q. verricht, dan wel omdat een omstandigheid die niet aan PEERPEP is toe te rekenen zich heeft voorgedaan die levering dan wel het verrichten van diensten binnen/op de levertijd/uitvoeringstermijn/-datum verhinderde, zal de levertijd/uitvoeringstermijn/-datum worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst hierdoor is vertraagd of bemoeilijkt.

6.2 Indien de uitvoering van een dienst vertraging ondervindt, of indien een overeenkomst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever hiervan, uiterlijk één maand na verzending van de orderbevestiging door PEERPEP, bericht.

6.3 Indien een levertijd/-datum of uitvoeringstermijn/-datum wordt overschreden, is de Opdrachtgever onder omstandigheden gerechtigd tot vergoeding door PEERPEP van door Opdrachtgever aantoonbaar geleden directe schade.

6.4 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, geldt als plaats van dienst het op de factuur vermelde adres.

RECLAMES EN AANPASSINGEN

7.1 De Opdrachtgever is verplicht de geleverde dienst en meer in het bijzonder het functioneren van de PEP terstond op eventuele tekorten en/of zichtbare gebreken te controleren en te onderzoeken of het geleverde voldoet aan hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer mogen worden gesteld.

7.2 Reclames ter zake van tekorten en/of zichtbare gebreken moeten binnen een termijn van 7 (zeven) werkdagen na de leveringsdatum – onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten – bij PEERPEP op de door haar aangewezen wijze en overeenkomstig artikel 17 zijn ingediend, op straffe van verval van alle mogelijke aanspraken. Reclames ter zake van niet zichtbare gebreken moeten overeenkomstig de vorige volzin binnen een termijn van 7 (zeven) werkdagen nadat deze redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt bij PEERPEP op de door haar aangewezen wijze en overeenkomstig artikel 17 zijn ingediend, doch uiterlijk binnen 1 (één) maand na de leveringsdatum.

7.3 Indien de Opdrachtgever eventuele tekorten en (niet) zichtbare gebreken niet binnen de in het vorige artikel genoemde termijnen heeft gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de door PEERPEP geleverde producten.

7.4 Indien naar het oordeel van PEERPEP terecht is gereclameerd over een door PEERPEP geleverde dienst en de Opdrachtgever eveneens naar het oordeel van PEERPEP voldoende bewijs heeft kunnen leveren dat het gebrek zoals bedoeld in de voorgaande artikelen inderdaad reeds bestond ten tijde van de levering en deOpdrachtgever de gebrekkige dienst wenst te verbeteren dan is het de Opdrachtgever gerechtigd om de aanpassing op de dienst te verzoeken bij PEERPEP. Aanpassing vindt slecht plaats na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door PEERPEP en op de wijze zoals door PEERPEP aangegeven. De kosten voor de aanpassingen komen voor rekening van PEERPEP.

7.5 Reclames ter zake van facturen moeten binnen 7 (zeven) werkdagen na factuurdatum schriftelijk – onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten – bij PEERPEP zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames ter zake niet meer door PEERPEP in behandeling genomen.

AANSPRAKELIJKHEID

8.1 PEERPEP is onder omstandigheden na het vervullen van de wettelijke voorwaarden voor ingebrekestelling door Opdrachtgever aansprakelijk voor schade als gevolg van (i) een tekortkoming jegens de Opdrachtgever, ongeacht of deze toerekenbaar is of niet, dan wel voor schade als gevolg van (ii) een onrechtmatige daad jegens de Opdrachtgever, onder meer wanneer de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van PEERPEP of tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

8.2 In geen geval is PEERPEP aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade van de Opdrachtgever of voor fysieke schade welke door gebruikers van de PEPs is geleden bij het gebruik van de PEPs. PEERPEP is evenmin aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan een handelen of nalaten van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever ingeschakelde derde.

8.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van PEERPEP in alle gevallen beperkt tot de oorspronkelijke prijs van de verrichte diensten, dan wel – indien dat minder is – tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van PEERPEP is gedekt en in het desbetreffende geval ook daadwerkelijk wordt uitbetaald.

8.4 Het hiervoor in de artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 bepaalde geldt niet indien door PEERPEP producten zijn geleverd en of diensten zijn verricht ten behoeve van een consument.

8.5 De Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte instructies, die de Opdrachtgever aan PEERPEP heeft verstrekt ten behoeve van door PEERPEP te verrichten diensten of op maat te leveren producten.

VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

9.1 De Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen en aanwijzingen die bij het gebruik van de dienst en meer in het bijzonder de PEP in acht moeten worden genomen op te volgen. De Opdrachtgever is tevens verplicht de gebruiksvoorschriften dan wel nadere instructies die PEERPEP vaststelt, duidelijk en expliciet kenbaar te maken aan derden die gebruik maken van het product. De nadere instructies kunnen de verplichting bevatten om met PEERPEP een separaat onderhoudscontract aan te gaan.

9.2 De Opdrachtgever garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan PEERPEP verstrekte informatie en gegevens ten behoeve van door PEERPEP te verrichten diensten.

9.3 De Opdrachtgever, niet zijnde een consument, vrijwaart PEERPEP voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover het gaat om schade die het gevolg is van het niet naleven door de Opdrachtgever van de Voorwaarden of andere voorschriften van PEERPEP. Tevens is de Opdrachtgever in dat geval gehouden alle schade te vergoeden die PEERPEP in een dergelijk geval lijdt, waaronder schade aan de goede naam en reputatie van PEERPEP.

9.3 Indien een PEP wordt gekocht of gehuurd dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een electriciteitsaansluiting (220v) op maximaal 80 cm van de PEP alsmede lege ruimte met een straal van 100 cm aan de zijkanten en voorkant van de PEP teneinde een normaal gebruik van de PEP mogelijk te maken.

OPSCHORTING, ONTBINDING EN BEËINDIGING

10.1. Indien en zodra: (a) de Opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen uit deze Voorwaarden of uit enige overeenkomst met PEERPEP niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan; of (b) de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of de Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt/is aangevraagd, de Opdrachtgever een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren, of op andere wijze de indruk wekt insolvabel te (zullen) zijn; of (c) de Opdrachtgever (indien een natuurlijk persoon) overlijdt, onder curatele of bewind wordt gesteld of wanneer hij aangeeft dat hij voor de schuldsaneringsregeling in aanmerking wenst te komen; of (d) de Opdrachtgever overgaat tot al dan niet vrijwillige ontbinding of liquidatie van zijn onderneming, de onderneming wordt voortgezet in een andere rechtsvorm of de statutaire of feitelijke vestiging wordt verplaatst naar een ander land, de directe of indirecte zeggenschap in de Opdrachtgever wordt overgedragen aan een derde; of (e) de Opdrachtgever de rechten uit enige overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, overdraagt aan een derde;

is PEERPEP naar eigen keuze gerechtigd om haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, op te schorten totdat de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens PEERPEP volledig is nagekomen en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in beide gevallen zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring en zonder daarvoor op enigerlei wijze jegens de Opdrachtgever aansprakelijk te zijn voor schade, kosten en rente en zulks niettegenstaande het recht van PEERPEP om volledige schadevergoeding te vorderen.

10.2. Na het einde van deze overeenkomst blijven alle door Opdrachtgevers en door Opdrachtgever aangeleverde gebruikers eigendom van PEERPEP. Gedurende de looptijd van de overeenkomst staat PEERPEP de Opdrachtgever in beginsel een kosteloos gebruiksrecht toe van de data die door Opdrachtgever of door Opdrachtgever aangeleverde derden via de PEP zijn aangeleverd aan PEERPEP, echter uitsluitend onder de conditie dat Opdrachtgever daarbij de relevante bepalingen uit deze algemene voorwaarden, waaronder in ieder geval artikel 15 wordt begrepen, onverkort in acht neemt.

OVERMACHT

11.1 Onder overmacht in deze Voorwaarden wordt verstaan elke van de wil van PEERPEP onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: ICT, data, hardware- of server moeilijkheden, brand, ongevallen, import- en exportbeperkingen, rellen, oproer, terreurdreiging, maatregelen van overheidswege, ernstige storingen in het bedrijf van PEERPEP zoals staking, bovenmatig ziekteverzuim, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkoming van de toeleveranciers van PEERPEP, waaronder ook begrepen met PEERPEP gelieerde of in een groep verbonden entiteiten of door PEERPEP ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen of zaken.

11.2 In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd hun verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten. In het geval dat de overmacht opleverende situatie langer duurt dan 6 (zes) maanden, is elk der partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig te ontbinden door middel van schriftelijke mededeling aan de andere partij, zonder dat partijen gehouden zijn tot enige schadevergoeding jegens elkaar.

11.3 In geval van overmacht is PEERPEP gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties die PEERPEP, al voordat de overmachtssituatie intrad, had verricht in het kader van de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door PEERPEP verrichte diensten alsmede eventuele door PEERPEP verkochte en geleverde producten blijven eigendom van PEERPEP of – indien van toepassing – haar (toe)leverancier(s) waaronder ook begrepen met PEERPEP gelieerde of in een groep verbonden entiteiten, komen uitsluitend aan PEERPEP of – indien van toepassing – haar (toe)leverancier(s) toe. Daaronder zijn mede begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, modelrechten, knowhow, het recht op handelsnaam, databankrechten en exclusieve licentierechten. De levering van een product afkomstig van PEERPEP kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, publicatie, verveelvoudiging, de compilatie, exploitatie of vrijgave aan derden van de intellectuele eigendomsrechten, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verkregen van PEERPEP.

12.2 Alle door PEERPEP of – indien van toepassing – haar (toe)leverancier(s) waaronder ook begrepen met PEERPEP gelieerde of in een groep verbonden entiteiten, aan de Opdrachtgever verstrekte tekeningen, bescheiden, technische gegevens, specificaties, gebruiksaanwijzingen, reclamemateriaal en/of overige informatie die onderwerp zijn of kunnen zijn van enig recht van intellectuele eigendom of van een daarmee vergelijkbaar recht blijven eigendom van PEERPEP of – indien van toepassing – haar (toe)leverancier(s) of licentiegever(s) en zullen op PEERPEP ‘s eerste verzoek aan PEERPEP worden geretourneerd.

12.3 De Opdrachtgever zal PEERPEP er onmiddellijk van op de hoogte brengen, indien hij vaststelt dat een derde inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van PEERPEP of – indien van toepassing – haar (toe)leverancier(s), of indien een derde enige aanspraak jegens de Opdrachtgever maakt in verband met de intellectuele eigendomsrechten van PEERPEP of – indien van toepassing – haar (toe)leverancier(s), waaronder ook begrepen met PEERPEP gelieerde of in een groep verbonden entiteiten. Indien PEERPEP zulks verlangt, zal de Opdrachtgever alle in redelijkheid te verlangen medewerking verlenen die kan leiden tot een zo spoedig mogelijke beëindiging van de inbreuk makende handelingen of het geschil.

12.4 In geval van fabricage van producten door PEERPEP naar tekeningen en modellen of andere aanwijzingen, in de ruimste zin van het woord, van de Opdrachtgever, staat de Opdrachtgever er ten volle voor in, dat de door de fabricage, op voorraad houden, op de markt brengen en/of levering van deze producten geen inbreuk wordt gemaakt op enig auteursrecht, merk, octrooi, model of enig ander recht van derden. De Opdrachtgever, niet zijnde een consument, vrijwaart PEERPEP ter zake voor alle schade, kosten en rente daaronder begrepen, die het directe of indirecte gevolg zijn van vorderingen van zulke derden.

12.5 In het geval de Opdrachtgever inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht als omschreven in dit artikel kan PEERPEP jegens de Opdrachtgever aanspraak maken op een terstond, direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete van EUR 250.000,- per overtreding en voor iedere dag dat die overtreding voorkomt, onverminderd het recht van PEERPEP op volledige schadevergoeding.

12.6 In afwijking op het voorgaande geldt een specifieke regeling voor het gebruik van persoonsdata, welke is vastgelegd in artikel 15 van deze voorwaarden.

VERVALTERMIJN

Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, of anders geregeld is in de Voorwaarden, vervalt elke vordering jegens PEERPEP in elk geval door het verloop van 1 (één) jaar vanaf het moment van aflevering of 1 (één) jaar vanaf het moment dat aflevering had moeten plaatsvinden of, in geval van dienstverlening, 1 (één) jaar vanaf de datum van dienstverlening of 1 (één) jaar vanaf de datum dat dienstverlening had moeten plaatsvinden, voor zover door nationale en internationale regelgeving niet dwingend anders wordt voorgeschreven.

DIVERSEN

14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van de Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn/worden, worden tussen PEERPEP en de Opdrachtgever vervangende bepalingen overeenkomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietig(e), vernietigde of onverbindend(e) gebleken bepaling(en) benaderen

14.2 PEERPEP is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden en iedere met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst over te dragen aan een andere onderneming die tot dezelfde groep als waartoe PEERPEP behoort, behoort of aan een aan PEERPEP gelieerde onderneming, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

14.3 De rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden zijn voor wat betreft de Opdrachtgever niet overdraagbaar, tenzij zulks in deze Voorwaarden met zoveel woorden is bepaald of met PEERPEP uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Wijzigingen van of aanvullingen op enige bepaling in de Voorwaarden zijn uitsluitend geldig, wanneer deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

14.4 De titels en hoofdstukken in deze Voorwaarden dienen uitsluitend voor het leesgemak en kunnen de inhoud en betekenis van de bepalingen in deze Voorwaarden niet beïnvloeden.

PRIVACY

15.1 Voor zover de Overeenkomst verwerking van de persoonsgegevens door PEERPEP met zich mee brengt fungeert PEERPEP hierbij als bewerker waar het data verstrekt door Opdrachtgever betreft en verantwoordelijke waar het de verstrekking van eigen data aan Opdrachtgever betreft. In die hoedanigheden zal PEERPEP, zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen.

15.2. Door het aangaan van de betreffende Overeenkomst geeft Opdrachtgever aan PEERPEP opdracht om persoonsgegevens te verwerken. Andere verwerkingen zal PEERPEP alleen uitvoeren in opdracht van Opdrachtgever of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

15.3 Opdrachtgever behoudt gedurende één jaar na oplevering van de desbetreffende dienst door PEERPEP om niet de niet exclusieve gebruiksrechten op de persoonsgegevens. De eventuele juridische eigendomsrechten van de desbetreffende personen dienen daarbij door Opdrachtgever te worden gerespecteerd. Na één jaar vervalt dit gebruiksrecht en heeft PEERPEP het exclusieve gebruiksrecht, die op haar beurt ook de juridische eigendom van natuurlijke personen zal respecteren. Het gebruiksrecht van de Opdrachtgever kan tegen betaling worden verlengd. Gedurende het eerste jaar (evenals daarna) is PEERPEP gerechtigd om de uit de persoonsgegevens voortvloeiende rapportages en resultaten op anonieme basis te gebruiken voor andere doeleinden, zoals de opbouw van de eigen database/benchmark bestanden.

15.4 Alle medewerkers die handelen onder het gezag van PEERPEP en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht. PEERPEP zal hiertoe voor de medewerkers een protocol opstellen.

15.5 PEERPEP zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

15.6 PEERPEP zal zich steeds tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat de verwerkte gegevens juist en volledig zijn. Opdrachtgever verbindt zich de juistheid en volledigheid van de gegevens regelmatig te controleren. PEERPEP is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van verwerkte gegevens.

15.7 De Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat PEERPEP de in opdracht van de Opdrachtgever verzamelde persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van de Opdrachtgever binnen de PEP, zoals de diensten en/of producten die de Opdrachtgever heeft besteld. PEERPEP slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de Opdrachtgever te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan de Opdrachtgever.

15.8 De Opdrachtgever of gebruiker die een natuurlijk persoon is mag de gegevens die PEERPEP over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Deze Opdrachtgever heeft het recht PEERPEP te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van de Opdrachtgever te verwijderen of af te schermen. PEERPEP zal op dit verzoek binnen 4 (vier) dagen beslissen, na afweging van het betrokken belang van PEERPEP en het privacybelang van de Opdrachtgever en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, de Opdrachtgever informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat de Opdrachtgever van producten en/of diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd. De gebruiker kan grotendeels zelfstandig zijn/haar profielpagina beheren (met een eigen wachtwoord) maar Peerpep heeft wel zelfstandig toegang/beschikking tot deze data voor zover dat is toegestaan binnen deze algemene voorwaarden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD ROERENDE ZAKEN EN TERUGKOOPOPTIE

16.1. Door PEERPEP geleverde zaken blijven eigendom van PEERPEP tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de Opdrachtgever uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door PEERPEP geleverde zaken aan PEERPEP verschuldigd is. Indien PEERPEP zulks nodig oordeelt heeft zij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen. PEERPEP is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar PEERPEP in eigendom toebehoren, onder zich te nemen, zodra PEERPEP in redelijkheid kan aannemen dat de reële kans bestaat dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

16.2. Opdrachtgever zal nimmer gerecht zijn om in geval van huur een PEP de betreffende PEP van PEERPEP te kopen.

16.3. Ingeval Opdrachtgever een PEP heeft gekocht van PEERPEP heeft PEERPEP gedurende 5 jaar het recht om de PEP van Opdrachtgever terug te kopen tegen een prijs welke gelijk is aan het aanschafbedrag (ex BTW), verminderd met de volgende afschrijving (uitgaande van afschrijving zonder restwaarde in 5 jaar) tot aan het moment waarop het recht wordt uitgeoefend: in het eerste jaar 50 % van het aanschafbedrag, in het tweede jaar 75 % van het aanschafbedrag, in het derde jaar 85 % van het aanschafbedrag, in het vierde jaar 95 % van het aanschafbedrag, in het vijfde jaar 99 % van het aanschafbedrag. Gedurende deze 5 jaarsperiode mag Opdrachtgever de PEP niet verkopen aan derden op straffe van het verbeuren van een direct opeisbare boete aan PEERPEP van EUR 250.000.

MELDING VAN KLACHTEN

Indien de Opdrachtgever niet tevreden is over de wijze waarop PEERPEP uitvoering geeft of heeft gegeven aan de overeenkomst, kan de Opdrachtgever zijn volledig en duidelijk omschreven klacht binnen bekwame tijd, in ieder geval binnen de termijn van zeven werkdagen zoals genoemd in artikel 7 van deze voorwaarden waar het reclames betreft, melden bij PEERPEP. Bij PEERPEP ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na de dag van ontvangst daarvan door PEERPEP beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere beantwoordingstijd vraagt, wordt door PEERPEP binnen de genoemde termijn een bericht van ontvangst van de klacht aan de Opdrachtgever gezonden. Dat bericht bevat ook een indicatie van de termijn waarop de Opdrachtgever een uitgebreider bericht kan verwachten.

RECHTS- EN FORUMKEUZE

18.1 Op alle verbintenissen tussen PEERPEP en de Opdrachtgever, op de Website, op deze Voorwaarden en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buiten contractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing,

18.2 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door PEERPEP gesloten overeenkomst, aanbieding respectievelijk offerte of order waarop de Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, deze Voorwaarden alsmede op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buiten contractuele verplichtingen, uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam dan wel bij de bevoegde rechter in de woonplaats van de Opdrachtgever, zulks ter keuze van PEERPEP